Demontáž azbestu

Ponúkame komplexné služby v oblasti prác s demontážou a likvidáciu AZBESTOCEMENTOVÝCH strešných krytín.

Naša spoločnosť Vám vypracuje cenovú ponuku na odbornú demontáž tohto typu strešnej krytiny.

Cenová ponuka bude zahŕňať aj vybavenie všetkých potrebných súhlasou a povolení od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Okresného úradu životného prostredia, ktoré za Vás vybavíme my. Úrady majú na vydanie súhlasu 30 dní. Po získaní rozhodnutia môžeme nastúpiť na danú zákazku.

Postup prác:

Pred demontážou azbestocemntovej strešnej krytiny sa vykoná stabilizácia strešnej krytiny nastriekaním prípravku-........ za pomoci vysokotlakového striekacieho zariadenia. Takto nanesený stabilizačný prípravok v priebehu pár minút zatuhne. Vytvorí sa súvisla vrstva, ktorá pevne stabilizuje AZC vlákna proti úniku do ovzdušia. Následne sa vykoná ručná demontáž strešnej krytiny, ktorá sa ukladá do PVC vriec priamo na streche a vrecia musia byť riadne označené "NEBEZPEČNÝ ODPAD". Zabalený azbest v PVC vreciach sa naloží do kontajnera a odvezie na skládku nebezpečného odpadu. Po uskutočnení všetkých úkonov sa vypracuje záverečná správa pre zákazníka.